วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน ในกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการยกย่อง และเชิดชูเกียรติ ให้กับต้นแบบเยาวชนของโรงเรียน ที่ถือเป็นแบอย่างในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นำ ด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและด้านดนตรี ศิลปะและ

วัฒนธรรม รวม 30 คน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่น และเป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนของโรงเรียนได้ตระหนักรู้ในบทบาทของตนเอง มีความพร้อมที่พัฒนาตนเอง รู้สึกรักและหวงแหนโรงเรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเนื่องด้วยวันสันติภาพสากล 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 1 นาที เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกหมู่เหล่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม