ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1

ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562
สาขาชีววิทยา
1. นางสาวปฏิพร หอมคำมา นักเรียนชั้น ม.5/2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
2. นายศุภโชค เทพมาลัย นักเรียนชั้น ม.4/2 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่


สาขาฟิสิกส์
1. นายศุภณัฐ คำอ้าย นักเรียนชั้น ม.5/11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
2. นายพิชชากร ศรีเรือน นักเรียนชั้น ม.5/11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

สาขาดาราศาสตร์
1. นางสาวเบญจภรณ์ เดียวกนกรัตน์ นักเรียนชั้น ม.5/2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. นายณัฐพงษ์ ดาวเรือง นักเรียนชั้น ม.4/14 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาคอมพิวเตอร์
1. นางสาวพิภูษณะ พิงคะสัน นักเรียนชั้น ม.5/12 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
2. นางสาวจริยาพร ปุ๊ดแค นักเรียนชั้น ม.5/12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรม