การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2562 
กีฬาแบดมินตัน
1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี ได้แก่ นางสาววริศรา หาญเมืองใจ
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี ได้แก่ นางสาวอภชญา แสนราชา

3. รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี ได้แก่ เด็กหญิงพิชญ์นาฎ ไชยวรรณะ 
4. รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี ได้แก่ นายณัฐชนน รุ่งวิทยกุล
5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี ได้แก่ เด็กหญิงชัญญานุช กลัดเพ็ชร
6. รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี ได้แก่ เด็กชายปรเมศร์ มาลีเดช
7. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี ได้แก่ นายปรเมศ จันทร์ประเสริฐ
8. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี ได้แก่ นายวริทธ์ มโนแก้ว
9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี ได้แก่ เด็กชายนักบิน มารอด 
10. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี ได้แก่ เด็กชายอิษฎา ณ เชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรม