การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน

ดร.ประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน โดยมีนายสุพล ประสานศรี ประธานส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมี

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสาร เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในชั้นเรียนหรือระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น 243 คน 17 โรงเรียน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม