การอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน

และประกันคุณภาพแนวใหม่ และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) นำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีนายมานัส นพคุณ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม