วันเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 18 กันยายน 2563 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีพฤติกรรม 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านวิชาการและการศึกษา 2) ด้านพัฒนาเยาวชน การบำเพ็ญประโยชน์ 3) ด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม

4) ด้านกีฬาและนันทนาการ และ 5) ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายสุริยา นิ่มตระกูล ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม