โรงเรียนสุจริต

วันที่ 19 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้จัดกิจกรรมประชุม เสวนา การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ประจำปี 2563 โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอนิทรรศการผลงานที่แต่ละโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม