วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันที่ 22 กันยายน 2563 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูอาวุโส ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี และมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของครูทุกท่านในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งเป็นการยกย่อง และเชิดชู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูรุ่นหลัง ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม