แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลของกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดังต่อไป


1. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 63 ได้แก่ ด.ญ.อริสา ยุธรธรรม น.ส.ณัฐณิชา อุดกลวย และด.ช.ภูวนัย จะมี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้แก่ น.ส.ณิชาภา จันทร์เพ็ญ และนายสุพัฒพงศ์ พรหมสวรรค์


น.ส.พิภูษณะ พิงคะสัน น.ส.ปริยาภัทร ชุมภูอาด และนายภาณุวิชย์ บัวอิ่น ได้รับรางวัลเหรียญทองการนำเสนอผลงาน ชื่อ ความสัมพันธ์ของรากที่สองของผลรวมแฟกทอเรียลและจำนวนกำลังสอง ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้แก่ น.ส.เชิญขวัญ ปิงใจ และนายสิริพันธุ์ จันทราศรี


นายนราพัชฒ์ ลีลาเลิศเสถียร น.ส.ศศิวิมล ไชยเรือน และน.ส.ธัญชนก ชมภูศรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การนำเสนอผลงาน ชื่อ โปรแกรมเปรียบเทียบอัตราค่าขนส่งสินค้าภายในประเทศ ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้แก่ นายศุภกร พึ่งโต และน.ส.รัชนีกร คำบุญมา


ด.ญ.ฉันทนิษฐ์ ไชยวงศ์ผาบ ด.ญ.ธัญลักษณ์ ไชยเรือน และด.ช.วชิรพงศ์ ไพรสิงห์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน การนำเสนอผลงาน ชื่อ The Arrangement of Circles in the Rectangular Area ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้แก่ นางพรสวรรค์ ศรีบุญเพ็ง และน.ส.จันทร์ประภา เตจาคำ โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ด.ญ.ณัฐกมล ดวงใจสัก ด.ญ.ปภาวรินทร์ โยสิทธิ และด.ญ.ภณิดา ตาจาย ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่องการรับน้ำหนักกับแบบจำลองโครงสร้างสามเหลี่ยม ในงาน ISSI Online Conference 2020 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียนครั้งที่ 1 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 35 ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้แก่ น.ส.ณิชาภา จันทร์เพ็ญ และนายสุพัฒพงศ์ พรหมสวรรค์


ด.ญ.ฉันทนิษฐ์ ไชยวงศ์ผาบ น.ส.เจตปรียา จี้สละ และน.ส.พัชราพรรณ ใจคำ ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง An Amazing Pattern of a Square in a Square ในงาน ISSI Online Conference 2020 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียนครั้งที่ 1 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 35 ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้แก่ นางพรสวรรค์ ศรีบุญเพ็ง และน.ส.จันทร์ประภา เตจาคำ


และแสดงความยินดีกับนายชาติตระการ ธรรมเดช และนางสาวพัชราพรรณ ใจคำ ที่รับคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็มจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม