ค่าย to be smart in science ม.3

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมค่าย to be smart in science ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 - 3/12 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ตามแนวทางสสวท. และสอวน.

จำนวน 106 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม