ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในเรื่องการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นอิสระของสถานศึกษา

เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษางานวิจัย ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการ ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย

คลิกดูภาพกิจกรรม