กองทุนจากรุ่นพี่ JK 601/33 สู่รุ่นน้อง ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รุ่นพี่ JK 601/33 ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนจากรุ่นพี่ JK 601/33 สู่รุ่นน้อง ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 20, 266 บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด 6 คน คือ

1. นางสาวปฐมาวดี ใจยะสัน ม. 6/7
2. นางสาวพิมพิกา อมรวัฒน์พงศ์ ม. 6/2
3. นางสาวณิชนันทน์ เตรียมพิชิต ม. 6/6
4. นายภาณุวิชญ์ บัวอิ่ม. 6/12
5. นายพาณิชย์ วิจันทร์ตา ม. 6/3
6. นายนราพัชฒ์ ลีลาเลิศเสถียร ม. 6/12 ณ ห้องรับรอง อาคารวิทยาคม

คลิกดูภาพกิจกรรม