การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

วันที่ 5 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบุรีรัตน์ และห้องเจ้าหลวง 

คลิกดูภาพกิจกรรม