กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
 
นายศรีวัย โญกาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
 


 
นายพีระพล  พรหมมินทร์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
นายศุภกร   พึ่งโต

หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

นางสาวสายฝน  ส่องศรี
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสาวกาญจณา   ปันวารี
หัวหน้างานนโยบายและแผนปฏิบัติงาน

นางสาวจันทร์ประภา  เตจาคำ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายสิริพันธ์ุ  จันทราศรี  
หัวหน้างานระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา

นางบุญยานุช ใจบันทัด

หัวหน้าสำนักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางสาวชุตินันท์   ใจอะกะ 
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นายกฤชาณัฏฐ์  เป้าแก้ว
หัวหน้างานโครงการพิเศษ