CKK Online


CKK Information


QR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้2
เมื่อวานนี้3
สัปดาห์นี้16
เดือนนี้5734
ทั้งหมด795599
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 


นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

 

นายระนอง ส่องศรี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
 
นางปัณณิกา แก้วกาศ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

นางชูศรี  วงศ์วิวัฒน์ 
หัวหน้าสำนักงาน / งานสมาคมผู้ปกครอง

นางสาวมนาภรณ์  อุ่นบ้าน
หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นายปิยศักดิ์  นาคช่วย 

งานสารวัตรนักเรียน 

นางประภัสสร  พรมคำตัน 
งานพัสดุ


นางสถิรดา กิติเวียง
หัวหน้างานTO BE NUMBER ONE 


นางสาวศุภลักษณ์     คำลือ
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 นางสาวธนัญญา  สุขรัตน์  
งานส่งเสริมประชาธิปไตย


นายยศศักดิ์  นุชหรั่ง
งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและการจราจร/งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


นางสาวแพรว    บุญพร้อมอาษา
หัวหน้าระดับชั้น ม.5

นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย

หัวหน้าระดับชั้น ม.2

นางนฤชล    พิมพ์สว่าง
หัวหน้าระดับชั้น ม.3

นางสาวนิตยา  มะโนคำ 
หัวหน้าระดับชัน ม.4


นางสาวสายฝน ส่องศรี
หัวหน้าคณะสี / หัวหน้าคณะสีฟ้า


 นางธัญญา ไม่มีทุกข์ 

หัวหน้าระดับชั้น ม.6

นางสาวจารุนีย์      ใจแจ่ม
หัวหน้าคณะสีแดง

นางสาวธมนวรรณ  สูตรเลข
หัวหน้าคณะสีม่วง


นางสาวปุรวดา  สุใจยา
หัวหน้าคณะสีชมพู


นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์
งานประชาสัมพันธ์

นางมาลัย  สายหลาน 

หัวหน้าคณะสีเขียว 
 
นางสาวจันทนีย์  กองอรินทร์
งานแผนงานและสารสนเทศ
 
นางสาวศิรินทิพย์ ทองขาว
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นายนราธิป อินทรปัญญา
งานสมาคมศิษย์เก่า


นายเสกสุกฤษฏิ์ กันธรรม
งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและการจราจร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม