กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
นายบุญชัย กลิ่นอวล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
 
 

 
นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน/หัวหน้างานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน

 

นางชูศรี  วงศ์วิวัฒน์ 
หัวหน้าสำนักงาน / งานสมาคมผู้ปกครอง

 นายชูศักดิ์  อุดอิ่นแก้ว
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / หัวหน้าระดับชั้น ม.2

นายปิยศักดิ์  นาคช่วย 

งานสารวัตรนักเรียน 

นางประภัสสร  พรมคำตัน 
งานพัสดุ

 

นางรัตนาภรณ์  เอี่ยมแสง 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ TO BE NUMBER ONE/
หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 นายเศรษฐ์  ตุ่นมานะ 
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายยศศักดิ์  นุชหรั่ง
งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและการจราจร 


นายธนกฤต  บุญทาจันทร์ 
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย

หัวหน้าระดับชั้น ม.3

 นายนริศ  บุญญานุพงศ์

หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นางปัณณิกา แก้วกาศ

หัวหน้าระดับชัน ม.5/งานสมาคมศิษย์เก่า

นายณัฐวุฒิ กันธิยะเทพ 
หัวหน้าระดับชั้น ม.6

 นางธัญญา ไม่มีทุกข์ 

หัวหน้าระดับชั้น ม.4

นายระนอง ส่องศรี
หัวหน้างานคณะสี/หัวหน้าคณะสีแดง

นายสหัสนัยน์  จิตรกุล 

หัวหน้าหัวหน้าคณะสีม่วง

นางกัลยา  จันทรา
หัวหน้าคณะสีชมพู


นายพรชัย  สินธุปัน
หัวหน้าคณะสีฟ้า 

นางมาลัย  สายหลาน 

หัวหน้าหัวหน้าคณะสีเขียว