กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 
นางสาวฐานิตา  นพฤทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
 

นางรัตนา  ซุกซอน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล
 
นายนิคม  โท๊ะลงธง       
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล
 
นางจารุวรรณ ชมเดช
หัวหน้างานปฎิคม

นางชญานิศ  เขื่อนควบ     
หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวจารุนีย์  ใจแจ่ม
หัวหน้างานวิจัยพัฒนาครูและองค์กร 

 นางประกายคำ     พรมณะ
หัวหน้างานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
 
นางศุภลักษณ์   บุษมงคล
หัวหน้างานสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม

นางสาวธัญลักษณ์  เกตุกิ่ง
หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 นางสุทธิพร     เกียรติวิภาค   
หัวหน้างานอัตรากำลัง

นางสาวสมัชญา     ด้วงรัตน์
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มงานบริหารบุคคล 

นางพัชราภรณ์ธนา  ไพศาลสิทธิ์
หัวหน้างานการปฏิบัติงานบุคลากรต่างชาติ  

 นางสาวตรียามาส  อนุชัย
หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/ต่อใบประกอบวิชาชีพ

นางสาวนิตยา  มะโนคำ
หัวหน้างานส่งเสริมประสิทธิภาพครูด้านชุมชนการเรียนรู้   

นางสาวณัฐธิดา  นันต๊ะแก้ว   
หัวหน้างานเวรประจำวัน 

 นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
หัวหน้างานเวรวันหยุดราชการ เวรกลางคืนและยามรักษาการณ์

นางสาวกฤติยาภรณ์  สิทธิตัน
หัวหน้างานกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 

นางปาจารีย์  ปัญโญใหญ่   
หัวหน้างานธุรการสารบรรณโรงเรียน กรรมการเเละเลขานุการ