CKK Online


CKK Information


QR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้2
เมื่อวานนี้3
สัปดาห์นี้16
เดือนนี้5734
ทั้งหมด795599
กลุ่มบริหารทั่วไป
 
นายอดิศร โยธา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
 

นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิรานนท์  วิชัยคำ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

นายนราธิป อินทรปัญญา
 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 


นางจิราวรรณ   ธรรมยศ
หัวหน้างงานโภชนาการและร้านค้าสวัสดิการ


นางณัฐรินีย์  วัฒนาพันธุ์

หัวหน้างานโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายธีรดลย์  สามัคคี
หัวหน้างานภูมิทัศน์

นางรสสุคนธ์  รุดชาติ

หัวหน้างานดูแลความสะอาด

นายปรีชา  มีแจ้
หัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนและชุมชน

นางสาวมณีรักษ์  เอ็นเมืองเหล็ก
หัวหน้างานศูนย์กีฬา

นายธนา  กัณทวีชัย
หัวหน้างานยานพาหนะและพนักงานขับรถ

นายศรายุทธ  ใจพล
หัวหน้างานอาคารสถานที่และนักการภารโรง

นางพิรานันท์    พรหมขัติแก้ว
หัวหน้างงานธนาคารโรงเรียน

นางสาวสาวิตรี  ไชยเทพ
หัวหน้างานอนามัยและพยาบาลโรงเรียน

นายภาณุพงศ์ น้อยสะปุ๋ง
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นายแสวง   ใจรังสี

หัวหน้างานประสานงานกลุ่มบริหารทั่วไป
 
นางรัตนาภรณ์    เอี่ยมแสง
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม