กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
นายสุริยา  นิ่มตระกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
   
นางชลภิรัตน์ แก้วมูล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 งานศูนย์หุ่นยนต์
 


นายสันติ  จีราพันธ์
งานโสตทัศนศึกษา


นายวีระชาติ  จีปูคำ
งานสรสนเทศโรงเรียน/DMC 

นายพิชิต  คำบุรี
งานFabrication LabและDigital coding 
 
นางธิดา ฮาวปินใจ
งานประชาสัมพันธ์

นายวิทยา วรรณมะกอก
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
นางธนาพร  วงค์วาน
งานห้องสมุด 
 
นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
งานศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ


นางสาวธมนวรรณ สูตรเลข
งานส่งเสริมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ


 นางสาวรัตนภรณ์ วงศ์โปธิ
งานสำนักงานกลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร