CKK Online


CKK Information


QR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้2
เมื่อวานนี้3
สัปดาห์นี้16
เดือนนี้5734
ทั้งหมด795599
กลุ่มบริหารวิชาการ
 
นางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 

นายปรีดา  ยะธิมา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายวิฑูรย์  สุธรรม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุทธิพร  เกียรติวิภาค

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางสาวปฐวัลย์   กิตติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสหัสนัยน์  จิตรกุล 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

นายมาโนช พงษ์ปรีชา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นายนิวัฒน์  ไววุฒิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา/หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 
นายทันฤทธิ์  อินทรีย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเยาวภา  คำสม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนภัสสร   วงศรีคุณถาวร

หัวหน้าสาระเทคโนโลยี/หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 

นางวรณัน  พรหมช่วย

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายณัฐวุฒิ กันธิยะเทพ  

หัวหน้างานแนะแนว


นางสาววิวาห์พร นามธง

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ 


นางสาวธันยพร ศรีวิชัย
หัวหน้างานโอลิมปิกวิชาการ


นายสุพัฒพงศ์ พรหมสวรรค์
หัวหน้างานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1


นางรุ่งเรือง อุดแจ่ม

หัวหน้างานวัดผล

นางณภัค  ฐิติมนัส

หัวหน้างานการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี

หัวหน้างานแผนงาน/โครงการและพัสดุฯ


นางสาวรัชนีกร คำบุญมา
หัวหน้างานนิเทศการศึกษาและงานประสานงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวภูษณิศา  บริหาร

หัวหน้างานหลักสูตรและตารางสอน

นางนฤชล  พิมพ์สว่าง
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

นางณัชชา  เตจะโสด

หัวหน้างานผลิตและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม

นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์

หัวหน้างานโครงการอาเซียนศึกษา 
 
นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์
หัวหน้างานภูมิปัญญาท้องถิ่น/เฮือนหลวงล้านนา 

นางสาวธัญกมล  บุญญะสิงห์   
หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

นายจักริน  อินทนนท์

หัวหน้างานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากล

นางกัลยา  จันทรา

หัวหน้างานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
 
นางสาวณัฐธิดา เสรีสว่างนิคม
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม