คลิกสมัครลงทะเบียน https://sites.google.com/chakkham.ac.th/rub64ให้นักเรียนเข้าศึกษารายวิชาตามกลุ่มสาระและห้องเรียนของตนเอง 
 https://sites.google.com/chakkham.ac.th/ckkall