เมนูหลัก

CKK Online

CKK InformationQR-CODE

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 

 
 

 
นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

 

นายระนอง ส่องศรี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
 
นางปัณณิกา แก้วกาศ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

นางชูศรี  วงศ์วิวัฒน์ 
หัวหน้าสำนักงาน / งานสมาคมผู้ปกครอง

หัวหน้าระดับชั้น ม.3

นายปิยศักดิ์  นาคช่วย 

งานสารวัตรนักเรียน 

นางประภัสสร  พรมคำตัน 
งานพัสดุ

 

 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ TO BE NUMBER ONE/
หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 นางสาวธนัญญา  สุขรัตน์  
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายยศศักดิ์  นุชหรั่ง
งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและการจราจร 
หัวหน้าหัวหน้าคณะสีม่วง


นายธนกฤต  บุญทาจันทร์ 
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย

หัวหน้าระดับชั้น ม.1

หัวหน้าระดับชั้น ม.2

นางสาวธัญลักษณ์  เกตุกิ่ง
หัวหน้าระดับชัน ม.6


หัวหน้าระดับชั้น ม.5

 นางธัญญา ไม่มีทุกข์ 

หัวหน้าระดับชั้น ม.4

หัวหน้าคณะสีแดง

นายสหัสนัยน์  จิตรกุล 

หัวหน้างานคณะสี

นางสาวปุรวดา  สุใจยา
หัวหน้าคณะสีชมพู


นายพรชัย  สินธุปัน
หัวหน้าคณะสีฟ้า 

นางมาลัย  สายหลาน 

หัวหน้าหัวหน้าคณะสีเขียว