กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
นางพิชาพัชร์  กาฬภักดี
  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
นายปิยศักดิ์  นาคช่วย

นางสาวเดือนเพ็ญ  ใจบุญ

นาง
ภคนันท์  อักษรทับ

นางสุทธิพร  เกียรติวิภาค

นางรุ่งเรือง  อุดแจ่ม

นางสาวณิชาภา   จันทร์เพ็ญ

นางพิรานันท์    พรหมขัติแก้ว
 

นางสาวกาญจณา   ปันวารี

นางสาววิวาห์พร  นามธง

นางสาวจันทร์ประภา  เตจาคำ


นางสาวมนาภรณ์ อุ่นบ้าน
 


นางสาวศิริวรรณ   ประภัสสรกุล
 

นางสาวสาวิตรี  ไชยเทพ

นายสิริพันธ์ุ  จันทราศรี  

นางสาวตรียามาส  อนุชัย

นางสาวปฐวัลย์   กิตติ

นางสาวเชิญขวัญ  ปิงใจ

นางพิมพ์นารา จันทร์กิตติคุณ

นางสาวรัชนีกร  คำบุญมา

 นางสาวอัมพวัน  ภัทรลิขิต

นายสุพัฒพงศ์  พรหมสวรรค์

นางสาวศิริปราณ จรรย์สืบศรี 

นางสาวรัชนีกร กันคำ