CKK Online


CKK Information


QR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้2
เมื่อวานนี้3
สัปดาห์นี้16
เดือนนี้5734
ทั้งหมด795599
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี

นางธัญญา  ไม่มีทุกข์

นายระนอง  ส่องศรี
  

นางณภัค   ฐิติมนัส

นางปัณณิกา  แก้วกาศ

นายพิชิต  คำบุรี

นางจิราวรรณ  ธรรมยศ

นางสาวจารุนีย์  ใจแจ่ม

 
นางจารุวรรณ  ชมเดช

นางกัลยา  จันทรา


นางอมรรัตน์  ตันไชย


นางชลธิกาญจน์  จินาจันทร์

นางผกาวรรณ  อินปั่นแก้ว 
 

นางสาวธิดาพร  อัมรากูล

นางธิดา  ฮาวปินใจ

นางสาวอัจฉรา  ธีรวิทยานุกุล

 
นายวิฑูรย์   สุธรรม

นางสาวนิตยา  มะโนคำ
 

นางสาวมณีชญา กัณทวีชัย 

นางสาวปุรวดา  สุใจยา

นางสาวณัฐรินีย์   อภิวงค์งาม

นางสาวนิภาพร   ภูมิภู
 

นายปพนสรรค์  ปวนเปี้ย

นางณัฐธิดา  เสรีสว่างนิคม
 

นางสาวธันยพร   ศรีวิชัย

นางสาวกฤติยาภรณ์  สิทธิตัน

นางสาวณัฐกานต์  กาบศรี
  

นางสาวศิรินทิพย์  ทองขาว
  

นางสาวอิสริยาภรณ์ สุวรรณ์ 
 

นางกรวรรณ ธิโปธิ

 นางสาวสุพัตรา  ชัยธีรธรรม

 

 

     
     
สาขาคอมพิวเตอร์
   
นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
 

นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
 

นางชลภิรัตน์  แก้วมูล

นางณัชชา  เตจะโสด

นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์

นางสาวสายฝน  ส่องศรี

นางปัณณรัศม์ ศรีตระกูลวงค์

นายวิทยา  วรรณมะกอก
 

นายปรีดา  ยะธิมา
 

นางสาวพรรษา   ชายน้อย
 

 

ครูอัตราจ้าง


นางสาวสุพรรษา กาละพิงค์
ครูอัตราจ้าง(วิทยาศาสตร์)


นายดนชัย  วุฒิเสน 

ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์)


 นายธนวุฒิ นาตะโย
ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์)

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม