กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
นางสาวนิตยา  มะโนคำ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี

นางธัญญา  ไม่มีทุกข์

นายระนอง  ส่องศรี
  

นางณภัค   ฐิติมนัส

นางปัณณิกา  แก้วกาศ

นายพิชิต  คำบุรี

นางจิราวรรณ  ธรรมยศ

นางสาวจารุนีย์  ใจแจ่ม

 
นางจารุวรรณ  ชมเดช

นางกัลยา  จันทรา


นางอมรรัตน์  ตันไชย


นางชลธิกาญจน์  จินาจันทร์

นางผกาวรรณ  อินปั่นแก้ว 
 

นางสาวธิดาพร  อัมรากูล

นางธิดา  ฮาวปินใจ

นางสาวอัจฉรา  ธีรวิทยานุกุล

 
นายวิฑูรย์   สุธรรม

 
นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี

นางสาวมณีชญา กัณทวีชัย 

นางสาวปุรวดา  สุใจยา

นางสาวณัฐรินีย์   อภิวงค์งาม

นางสาวนิภาพร   ภูมิภู
 

นายปพนสรรค์  ปวนเปี้ย

นางสาวณัฐธิดา  นันต๊ะแก้ว
 

นางสาวธันยพร   ศรีวิชัย

นางสาวกฤติยาภรณ์  สิทธิตัน

นางสาวณัฐกานต์  กาบศรี
  

นางสาวศิรินทิพย์  ทองขาว
  

นางสาวอิสริยาภรณ์ สุวรรณ์ 
 

นางกรวรรณ ธิโปธิ

 นางสาวสุพัตรา  ชัยธีรธรรม

 

 

     
     
สาขาคอมพิวเตอร์
   
นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
 

นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
 

นางชลภิรัตน์  แก้วมูล

นางณัชชา  เตจะโสด

นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์

นางสาวสายฝน  ส่องศรี

นางปัณณรัศม์ ศรีตระกูลวงค์

นายวิทยา  วรรณมะกอก
 

นายปรีดา  ยะธิมา
 

นางสาวพรรษา   ชายน้อย
 

 

ครูอัตราจ้าง


นางสาวสุพรรษา กาละพิงค์
ครูอัตราจ้าง(วิทยาศาสตร์)


นายดนชัย  วุฒิเสน 

ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์)


 นายธนวุฒิ นาตะโย
ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์)