CKK Online

CKK InformationQR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้251
เมื่อวานนี้217
สัปดาห์นี้251
เดือนนี้972
ทั้งหมด701951
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
นางสาวนิตยา  มะโนคำ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 นางอำภา  เชียงคำ

 นายบุญชัย  กลิ่นอวล

 นายธิติศักดิ์  ข่าทิพย์พาที 

นางธัญญา  ไม่มีทุกข์

นางรุ้งเบญจา  สุปินราษฎร์

นางณภัค   ฐิติมนัส

นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
นางปัณณิกา  แก้วกาศ
นายระนอง  ส่องศรี 

นางจิราวรรณ  ธรรมยศ


 นางจารุวรรณ  ชมเดช


นายพิชิต  คำบุรี

นางสาวจารุนีย์  ใจแจ่ม

นางอมรรัตน์  ตันไชย

นางกัลยา  จันทรา

นางสาวธิดาพร  อัมรากูล

นางชลธิกาญจน์  จินาจันทร์

นางผกาวรรณ  อินปั่นแก้ว  

นางธิดา  ฮาวปินใจ

นางสาวอัจฉรา  ธีรวิทยานุกุล

 นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
 
นางสาวณัฐรินีย์   อภิวงค์งาม

 นายวิฑูรย์   สุธรรม
 
นางสาวปุรวดา  สุใจยา

นายปพนสรรค์  ปวนเปี้ย

นางสาวนิภาพร   ภูมิภู 
 
นางสาวณัฐธิดา  นันต๊ะแก้ว

นางสาวธันยพร   ศรีวิชัย

นางสาวกฤติยาภรณ์  สิทธิตัน

นางสาวณัฐกานต์  กาบศรี 

นางสาวศิรินทิพย์  ทองขาว  

นางสาวมณีชญา กัณทวีชัย 

 นางสาวอิสริยาภรณ์ สุวรรณ์ 

     
     
สาขาคอมพิวเตอร์
   
นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
 

นายสุริยา  นิ่มตระกูล

นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
 

นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
 
นางณัชชา  เตจะโสด
 
นางสาวสายฝน  ส่องศรี

นายวิทยา  วรรณมะกอก 

นายปรีดา  ยะธิมา

นางสาวพรรษา   ชายน้อย
 

 

ครูอัตราจ้าง

 


นางสาวรัตนภรณ์  วงค์โปธิ
ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์)


นายดนชัย  วุฒิเสน 
ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์)