กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
นายทันฤทธิ์  อินทรีย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

ดร.รัตนา  ซุกซอน

นางบุณยนุช  ใจบันทัด
 

นางมาลัย  สายหลาน

นางธนาพร  วงค์วาน

นางสถิรดา กิติเวียง

นางสาวกนกพร  เตชะติ 
     

 

ครูอัตราจ้าง


นางสาววรกัญญา แสนจันทอง