CKK Online

CKK InformationQR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้254
เมื่อวานนี้217
สัปดาห์นี้254
เดือนนี้975
ทั้งหมด701954
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย  ตั้งตรง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

 นางมันทนา  ทาหน่อทอง
 
นางสาวโปรยทอง  แซ่แต้

 นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์

นางประภัสสร  พรมคำตัน

นายณัชนนท์  แสนศรี

นายสหัสนัยน์  จิตรกุล

นางสาวธัญวรัตน์   เจริญจิตร์

นางรัตนาภรณ์   เอี่ยมแสง

นางสาวธัญกมล  บุญยะสิงห์

นายเศรษฐ์  ตุ่นมานะ


นายศรายุทธ  ใจพล

 

นางสาวจันทนีย์ กองอรินทร์

นางสาวศุภลักษณ์  คำลือ

 

 

พนักงานราชและครูอัตราจ้าง


นายอนุชิต  จอมคำ
พนักงานราชการ


นางสาวกัญญาวีร์  สุริยะ
ครูอัตราจ้าง


นางสาวพัชรี  ปาละจา 
ครูอัตราจ้าง