งานแนะแนว  
 
นายณัฐวุฒิ กันธิยะเทพ  
หัวหน้างานแนะแนว
 

นายสาคร  โมลาดุก

นายบรรยง  ทิพยอด

นางสาวเฉลิมศิริ วงศ์ศรีใส
 
 


นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์